Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Дејан Дашић
 • вебсајтови
  факултета

Дејан Дашић

Dejan Dasic

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Кабинет: 211

имејл: dejan.dasic@alfa.edu.rs

 

Дипломирао је први у генерацији, на Факултету за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“, 2007. године, а на  истоименом факултету, 2008. године стекао је звање, дипломирани економиста-мастер. 2008. године уписује докторске студије на Универзитету Алфа, а 18 јуна 2013. године стиче звање доктора наука. Од 2009. године па до 2012-те, биран је за сарадника у настави Више, а касније Високе струковне школе за менаџмент у саобраћају, Зетска 2-4, Ниш. Избор у звање доцента добио је 2013. године на Високој школи академских студија „Академија за пословну економију“ , а од 2018. до 2020 године био је запослен на Високој школи академских студија „Доситеј“, Београд,  у звању ванредног професора. Од 1 oктoбра 2020.  запослен је на Факултету за финансије банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета у звању ванредног професора. Избор у звање Научног сарадника добио је на Факултету за хотелијерство и туризам, Врњачка Бања, Универзитета у Крагујевцу.

Учесник је већег броја научних, стручних и пословних скупова у земљи и иностранству. Објавио је четири стручне књиге, две научне монографије и већи број научних радова у домаћим и међународним научним часописима, тематским зборницима и зборницима са научних скупова. Др Дејан Дашић био је уредник научног часописа Српска академска мисао, а сада научног часописа Гласник за друштвене науке, који издаје Факултет за финансије банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета. Руководилац је студијског програма Трговина-трговина и маркетинг. Члан је многобројних редакција часописа, Економски сигнали, Митолошки зборник, и др., а од 2020.-године, члан је српског удружења за маркетинг SeMA, Економски факултет Универзитета у Београду, Каменичка 6, 

 

Неки од значајнијих радова:

 

 1. Дашић Д. (2014) „Хуманост и херојство српске војске у великом рату, Српска политичка мисао,  2/2014, год.21, vol. 44, 77-91, ISSN 0354-5989, COBISS.SR-ID 512274845. Рад је постављен на - Пројекат Растко-библиотека српске културе (http://www.rastko.rs/rastko/delo/15364)
 2. Дашић Д. (2015) „Кинематографија у функцији стварања негативних стереотипа о Србима“, Социолошки преглед, vol. XLIX, no. 1, стр. 25–46, RS ISSN 0085 - 6320, UDK 316, Рад је постављен на Пројекат Растко-библиотека српске културе http://www.rastko.rs/filosofija/rat-i-mir/delo/15461 
 3. Dašić, D., Jeličić, G, Buzurović, D. (2017) Analysis of entrepreneurs and smail and medium enterprises in Serbia. "Quality-Access to success" journal of the Romanian Society for Quality Assurance, vol. 18 (S1), 318-323, (ISSN 1582-2559)  časopis na Scopus-u, Q3 u SJR bazi. https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Quality-Access+to+success
 4. Dašić D, Živković D., Vujić T. (2020) Rural tourism in development function of rural areas in Serbia. Economics of Agriculture, Year 67, No. 3, 719-733, doi:10.5937/ekoPolj2003719D
 5. Дашић Д. (2016)  Систематски злочини непријатељске војске у Србији у великом рату; Међународни тематски зборник,Велики рат 1914 – 1918: УЗРОЦИ, ПОСЛЕДИЦЕ, ТУМАЧЕЊА, (Александар Растовић уредник) Филозофски факултет Ниш, 735 – 748,  
 6. Дашић Д., Ратковић М., Дамњановић А.  (2015), Медијске манипулације у функцији новог светског потретка, У: Тематски зборник међународног значаја, ВЕК СРПСКЕ ГОЛГОТЕ (1915-2015),Урош Шуваковић (ур.)Филозофски факултет Приштина, са привременим седиштем у Косовској Митровици, Књига 3 Друштвене науке, стр. 151 -168ISBN 978-86-6349-067-3; ISBN 978-86-6349-068-0 (за идавачку целину).
 7. Ratković, M., Dašić, D. (2018), Marketing u sportu, Visoka škola modernog biznisa, Sven, Niš, monografska publikacijaISBN - 978-86-87677-17-3 ; COBISS.SR-ID - 267586316
 8. Дашић Д., (2019) Наука и метод - методологија научноистраживачког рада, Висока школа академских студија “Доситеј“ Београд, ISBN - 978-86-920965-6-3; Одлуком комисије за издавачку делатност Високе школе „Доситеј“ - Београд, број 201/03 од 27.09. 2019., рукопис је одобрен за штампу и употребу у настави као монографија.
 9. Dašić, D., Jović Bogdanović, A., (2020) Sport as a cenntral component of the country and nation branding strategy. U: Ratković M., Perić N. (eds.) Branding of states and nations, possibilities and implications. Beograd: Faculty of Business Studies and Law: Faculty of Strategic and Operational Management, pp. 94-113
 10. Dašić D., Dašić B. (2021) Branding of states and nations in (post) era Covid-19. U: VI International Scientific Conference "TOURISM CHALLENGES AMID COVID-19",  Fakultet za hotelijerstvo i turizam,Vrnjačka banja, Univerzitet u Kragujevcu.
 11. Дашић Д., (2013) Брендирање држава и нација. Култура, бр 139, 396-415,  DOI 10.5937/kultura1339396D
 12. Дашић Д., (2014),  Етички аспекти елемената бренд микса. Култура полиса, год. XI бр. 25, стр. 163-180 , ISSN 1820-4589; COBISS.SR-ID 199568391
 13. Дашић Д., (2014) Етички аспекти маркетинг микса непрофитних организација. Пословна економија, год 8, бр. 2/2014- 315-330, COBISS.SR-ID 512347482, doi: 10.5937/PosEko1402315D
 14. Дашић Д. (2014) „Ребрендирање војске Србије“, Војно дело, јесен 3/2014, 197-207  DOI: 10.5937/vojdelo1403197D
 15. Дејан Дашић, (2018) Гласине као вид симболичке моћи – медији између истине и манипулације, Национални интерес, бр.2, 2018, стр. 61-80, УДК 316.774:32.019.5
 16. Дашић Д., Савић, М.   (2020) Утицај културно-историјске баштине на атрактивност дестинације. Баштина. бр 52, стр. 247-260, DOI: 10.5937/bastina30-27671
 17. Dašić, D. R., Milojević, N. D., & Pavićević, A. M. [2020]. Ethical aspects of guerrilla and ambush marketing. Ekonomski signali: poslovni magazin, 15(2), 49-69.DOI: 10.5937/ekonsig2002049D