Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Дринка Пековић
 • вебсајтови
  факултета

Дринка Пековић

Drinka Pekovic

ДЕКАН
ДОЦЕНТ

Кабинет: 311а

имејл: drinka.pekovic@alfa.edu.rs

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Дипломирани економиста; Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду; завршен јуна 2004. године; просечна оцена током студија 8,47.
 • Магистар економских наука; Економски факултет, Универзитет у Београду; марта 2010. године одбрањена магистарска теза „Проширење Европске уније на Исток и ефекти на тржиште рада“; просечна оцена током студија 10,00.
 • Доктор наука – економске науке; Економски факултет, Универзитет у Београду; новембра 2017. године одбрањена докторска дисертација „Утицај дознака из иностранства на смањење сиромаштва: пример Србије“; просечна оцена током студија 9,56.

 

РАДНО ИСКУСТВО:

 • Доцент – Алфа БК Универзитет, Факултет за финансије, банкарство и ревизију, ужа научна област Економија, финансије и рачуноводство, од 2020. године
 • Предавач – Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, 2011-2018. године
 • Сарадник у настави – Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, 2007-2011. године
 • Стручни сарадник - Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад, 2005-2007. године

 

ДОДАТНА АНГАЖОВАЊА:

 

 • В.д. декана  Факултета за финансије, банкарство и ревизију од 2021. године
 • Руководилац студијског програма Рачуноводство и ревизија - Факултет за финансије, банкарство и ревизију, од 2021. годинe
 • Председник Комисије за полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) кандидата – наставника који остварују образовно – васпитни рад у школама за економску групу предмета у АП Војводина, од 2016. године
 • Члан Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање у Високој пословној школи струковних студија у Новом Саду, 2012-2017. године
 • Члан редакције часописа Гласник за друштвене науке, Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета, од 2021. године

 

ОДАБРАНИ РАДОВИ:

 • Peković, D., Madžar, L. (2021). Initial Impact of the Covid-19 Crisis on Employment and Fiscal Policy Responses, International Scientific Conference Covid-19 and Challenges of the Business World, Alfa BK University, Faculty of Finance, Banking and Audit, Belgrade.
 • Peković, D. (2017). The effects of remittances on poverty alleviation in transition   countries. Journal of International Studies, 10(4), 37-46. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/2.
 • Peković, D. (2017). Effects of Remittances on Rural and Regional Poverty in the Republic of Serbia. Economic Themes, 55(1), 105-120.
 • Peković, D. (2018). Cirkularne migracije radne snage u zemljama Evropske unije. Zbornik radova sa 23. naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, izdavač: Ekonomski fakultet; Niš, 313-320.
 • Peković, D. (2016). Povratne migracije kao potencijalni faktor privrednog razvoja. Zbornik radova sa 21. naučnog skupa Regionalni razvoj i demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope, izdavač: Ekonomski fakultet; Niš, 383-392.
 • Peković, D. (2013). Aktivnosti ograničavanja konkurencije i njihova regulisanost u Evropskoj uniji. Еkonomika, 3/2013, 138-145.
 • Peković, D. (2013). Doznake kao faktor smanjenja ruralnog siromaštva u Srbiji. Tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, izdavač: Ekonomski fakultet; Beograd, 107-128.
 • Peković, D. (2012). Uticaj svetske ekonomske krize na migracije radne snage u zemljama Evropske unije. Tematski zbornik radova Ekonomska politika i razvoj, izdavač: Ekonomski fakultet; Beograd, 57-66.
 • Peković, D. (2012). Izazovi statističkog praćenja međunarodne mobilnosti radne snage. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, Vol. 48, broj 28, 47-56.
 • Peković, D., Mirković, A. (2012). Pouzdanost i međunarodna uporedivost izvora statističkih podataka o migracionim tokovima. Demografija, Vol. 9, 275-288.
 • Peković, D. (2011). Efekti migracionih tokova na tržište rada imigracionih zemalja: primer EU nakon proširenja 2004. godine. Stanovništvo, Vol. 49, broj 2, 51-71.