Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Гордана Мрдак
 • вебсајтови
  факултета

Гордана Мрдак

Gordana Mrdak

ДОЦЕНТ

Кабинет: 212

имејл: gordana.mrdak@alfa.edu.rs

БИОГРАФИЈА

Др Гордана Мрдак рођена је 13.04.1965. године у Београду. Основну школу и средњу Прву економску школу завршила је у Београду. Економски факултет у Београду уписала је школске 1984/1985. године., а дипломирала је фебруара 1989. године на смеру Спољна трговина. Постдипломске студије уписала је 2001/2002 године на Економском факултету у Нишу – смер Монетарна економија и банкарство. Магистарску тезу под насловом «Тржиште хартија од вредности у транзиционом периоду Србије» одбранила 15. октобра 2005. године на Економском факултету у Нишу и тиме је стекла назив магистра економских наука. Докторску дисертацију под насловом «Акционарство у транзиционом периоду Србије» одбранила је јуна 2008. године на Факултету за менаџмент некретнина, Универзитет Унион у Београду.

Одлуком Научно-наставног већа Универзитета Унион – Факултет за менаџмент некретнина изабрана је у звање доцента за ужу научну област «Менаџмент».На Факултету за предузетнички бизнис Универзитета Унион била je ангажована као професорт на предмету: Финансијски менаџмент.

2011. године, изабрана је у звање Професора струковних студија у Високој школи за економију и управу, за уже стручне области: «Теорија инвестирања», «Монетарна економија», «Менаџмент јавне управе«.

Одлуком Сената Универзитета Унион – Никола Тесла од 26.12.2016. године изабрана је у звање доцента за ужу научну област „Економске науке”. Нa Факултету за безбедност и дипломатију, Универзитет Унион – Никола Тесла ангажована је као професор на основним академским студијама на предмету: Међународни економски односи, а на мастер студијама: Савремена економија, Менаџмент у корпоративној безбедности, Савремена економија и безбедност, Менаџмент у индустријској безбедности.

На Факултету за финансије, банкарство и ревизију Алфа БК Универзитета ангажована је као професор на предметима: Управљање финансијама, Берзанско пословање, Финансијске институције и тржишта.

На Факултету за менаџмент у спорту Алфа БК Универзитета ангажована је као професор на предметима: Финансијски менаџмент и Економика спорта.

Ваннаставне активности

Решењем Министарства правде бр. 740-05-00067/2014-22 од 08.12.2014. године именована је за судског вештака за област Економска-финансијска и ужу специјалност – Приватизација, процена вредности, тржиште капитала, стечај, привредна друштва.

Решењем Националне академије за јавну управу бр.151-00-37/2019-03 од 07.02.2019. године акредитована је за реализатора – предавача програм стручног усавршавања у јавној управи, за област Планирање у локалној самоуправи и уписана је у Сталну листу предавача и других реализатора обука са идентификационим броје (ИБР:10528).

Др Гордана Мрдак има богато радно искуство. Пословну каријеру започела је у привреди и то најпре у великој грађевинској фирми КМГ Трудбеник где је прошла пут од приправника до руководиоца службе, а затим је каријеру наставила у банкарству где је више од седам година била запослена Астра банкци ад Београд (претходни назив: Карић банка ад), такође, на руководећим пословима.

Др Гордана Мрдак је од 2001. године до 2016. године била запослена у државним институцијама на високим руководећим позицијама и то: најпре као заменик директора Акцијског фонда Републике Србије (од 2001 – 2010. године), а затим са гашењем те институције била је запослена у Агенцији за приватизацију Републике Србије, најпре на месту руководиоца, а затим, директора Центра за тржиште капитала (2010-2016).

Поред наведеног, (су)власник је привредног друштва које се бави пословима корпоративног, финансијског и пореског консалтинга, а такође је и ангажована као стални судски вештак за економско-финансијску област, како од стране судова, тако и од стране клијената у кривичним и парничним поступцима.

Као заменик директора Акцијског фонда Републике Србије и директор Центра за тржиште капитала у Агенцији за приватизацију имала је више јавних наступа, предавања по позиву, како на домаћим тако и на иностраним стручним скуповима и семинарима посвећеним развоју акционарства, корпоративног управљања, приватизације, привредних друштава и сл. 

Активно се бавила теоретским  радом на проблемима акционарства, корпоративног управљања, транзиције и приватизације, привредних друштава, из чега има више публикованих радова, на домаћим и страним конференцијама и скуповима.  Др Гордана Мрдак објавила око 60 радова на домаћим и страним скуповима,конференцијама и часописима.

ОБЈАВЉЕНЕ МОНОГРАФИЈЕ И ПРАКТИКУМИ

 1. Акционарство у транзиционом периоду Србије“, Монографија, Задужбина Андрејевић, Београд, 2010, рецезенти: проф др Александар Грачанац и проф др. Милоје Кањевац, ISBN 978-86-7244-901-3, COBISS.SR-ID 179633164
 2.  „МРДАК Г., КАСТРАТОВИЋ М., „Корпоративно управљање у јавним предузећима и друштвима капитала са државним и/или приватним капиталом – правни и финансијск аспект“, Институт за пословна истраживања, Београд, 2020 – коаутор, ISBN 978-86-85287-08-4, COBISS.SR-ID 18447369
 3. МРДАК Г., СЛОВИЋ Д. „Коментар Закона о привредним друштвима – треће допуњено и измењено издање“ Практикум, коаутор, Финекс доо, Београд, 2018, ISBN 978-86-82325-60-4, COBISS.SR-ID 268921612
 4. МРДАК Г., СЛОВИЋ Д., „Коментар Закона о привредним друштвима, друго допуњено и измењено издање“ Практикум, коаутор, Висока школа за економију и управу, Београд, 2015, ISBN 978-86-86745-56-9, COBISS.SR-ID 221649164
 5. МРДАК Гордана, „Коментар Закона о приватизацији“,  Практикум, Висока школа за рачуноводство и берзанско пословање, Београд, 2014, ISBN 978-86-89037-12-8, COBISS.SR-ID 209735948
 6. МРДАК Г., СЛОВИЋ Д., „Коментар Закона о привредним друштвима“ Практикум, коаутор, Висока школа за рачуноводство и берзанско пословање, Београд, 2012.
 7. Корпоративно управљање“ – Практикум, Институт за пословна истраживања, Београд, 2008 коаутор, ISBN 978-86-85287-02-2, COBISS.SR-ID 153397260

 

ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

 1. МРДАК Гордана, at al., „Менџмент безбедности у спорту“, Часопис Facta Universitetisа, Ниш, 2020, FACTA UNIVERSITATIS Series: Physical Education and Sport, Vol. 18, No 2, 2020, pp. 457-464, https://doi.org/10.22190/FUPES200630043V (М24)
 2. Мрдак Гордана, at all, Економско-правна анализа међународних инвестиција, Одитор, часопис за менаџмент, финансије и право, издавач: Центар за економска и финансијска истраживања Београд, Volumen VI, бр 3/2020. година, стр. 89-122, doi:10.5937/Oditor2003089S, UDK 339.727.22; (М51)
 3. Мрдак Гордана, at all, Утицај стратешког опредељења на однос између управљања иновационим портфолиом и успеха, Одитор, часопис за менаџмент, финансије и право, издавач: Центар за економска и финансијска истраживања Београд, Volumen VII, бр 1/2021. година, стр. 165-194, doi:10.5937/Oditor2101165M, UDK 005.591.6; (М51)
 4. Мрдак Гордана, at all, Социолошки аспект апсентизма радне снаге, Одитор, часопис за менаџмент, финансије и право, издавач: Центар за економска и финансијска истраживања Београд, Volumen VII, бр 1/2021. година, стр. 195-230, doi:10.5937/Oditor21011951, UDK 331.1:316.334.22; (М51)
 5. МРДАК Гордана, at al., „Примена Роботике у спорту“,  Часопис Екологика Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије, Број 99/2020 Година XXVII, стр. 537-544 (М51)
 6. МРДАК Гордана, at al., „Прање новца као појавни облик привредног криминалитета“, Часопис Безбједност, полиција, грађани, Бањалука, 1/2019. година, стр.43-65 ИССН: 1840-0698, УДК:351.746. (М51)
 7. МРДАК Гордана, at al., „Актуелно стање корупције у Републици Србији и корупција упривреди“ Часопис Безбједност, полиција, грађани, Бањалука,  2/2019, стр 47-65, ИССН: 1840-0698, УДК:351.74 (М51)
 8. „МРДАК Гордана at al., „Кризни менаџмент и планирање као фаза кризног менаџмента“, Часопис Безбједност, полиција, грађани, Бањалука, 2/2018. година, стр.51-725. (М51)
 9. МРДАК Гордана „Улога судских вештака у правосудном систему Србије“, Часопис Право и привреда, Часопис Право и привреда, Удружење правника, бр. 1/2020, 2020. година,  стр. 184-205 (M52)
 10. МРДАК Гордана „Утврђивање вредности акција у поступку исплате несагласних акционара у досадашњој пракси“, Часопис Право и привреда, бр. 1-13, Удружење правника, 2019 година, стр. 71-82 (M52)
 11. МРДАК Гордана, „Специфичности корпоративног управљања у јавним предузећима“, Ревизор, бр. 85, стр.59-70,  2019. година (M53)
 12. МРДАК Гордана, „Ревизорске фирме у Србији 2018“, Ревизор, бр. 86, стр.19-31,  2019. година (M53)
 13. МРДАК Гордана, at al., „Банкарски сектор Србије 2018“, Ревизор, бр. 86, стр.55-67,  2019 година (M53)
 14. МРДАК Гордана, „Карактеристике економске дипломатије у Србији“, Часопис Дипломатија и безбедност, Факултет за дипломатију и безбедност, 1/2019, Година II, стр. 149 – 167 COBISS.SR-ID 277488908, www.diplomatija.com/fakultet/diplomatija-i-bezbednost-naucni-casopis/ (M54)
 15. МРДАК Гордана, at al „Иницијатива један појас, један пут“ –шанса за eкономски просперитет Србије, ISSN 2620-0333. - Часопис Дипломатија и безбедност, Факултет за дипломатију и безбедност Год. 2, бр. 2 (2019), стр. 109-135. COBISS.SR-ИД 281968652 www.diplomatija.com/fakultet/diplomatija-i-bezbednost-naucni-casopis/ (M54)

УЧЕШЋА НА МЕЂУНАРОДНИМ НАУЧНИМ СКУПОВИМА

 1. МРДАК Гордана, „Улога менаџмента у области акционарства и транзиције и ефекти на привредни развој и запошљавање у Србији“, Зборник радова са међународне конференције: Менаџмент, предузетништво, инвестиције у функцији привредног раста и запошљавања, Институт за пословна истраживања МБА, Удружење менаџера Србије, Висока школа модерног бизниса, Београд, 2015, стр. 187-200
 2. МРДАК Гордана, at al., „Децентрализација политике запошљавања и социјална политика у процесу евроинтеграција“, коаутор, Зборник радова са научног скупа одржаног дана 18. јуна 2015. године ЕКОНБИЗ 2015, Универзитет у источном Сарајеву, Факултет пословне економије Бијељина
 3. МРДАК Гордана, at al., (2018). „State and Analysis of the Human Resource Management“, 18th International Conference „Research and Development in Mechanical Industy“ – RaDMI 2018, Врњачка Бања, 15 Септембер 2018, Србија. Proceedings. [ISBN 978-86-6075-066-4]
 4. МРДАК Гордана, at al., (2018). „Applied Analysis of the Total Quality Management“ (TQM), 18th International Conference „Research and Development in Mechanical Industy“ – RaDMI 2018, Врњачка Бања, 15 Септембар 2018, Србија. Proceedings. [ISBN 978-86-6075-066-4]
 5. МРДАК Гордана,, at al., (2018). „Analysis of Social Ethics in Manufacturing Enterprises“, 18th International Conference „Research and Development in Mechanical Industy“ – RaDMI 2018, Врњачка Бања, 15 Септембар 2018, Србија. Proceedings. [ISBN 978-86-6075-066-4]
 6. МРДАК, Гордана,, at al., (2019). “Trend od corporate governance in the Republic of Serbia” 41st International Scientific Conference on Economic and Social Development Belgrade, 23-24 May 2019 book of proceedings, (Economic and social development (Book of proceedings. Online), ISSN 1849-7535). Varazdin [etc.]: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency [etc.], 2019, str. 343-352. https://www.esd-conference.com/past-conferences. [COBISS.SR-ID 51488783]
 7. МРДАК Гордана,, at al., (2019) Sport management and enderagement of inner safety, NTS Nove tehnologije u sportu, Zbornik sažetaka, godina 11, Broj 11, Online publikacija, link: http://www.fasto.unsa.ba/images/news/PDF/NTS-Nove-tehnologije-u-sporu-Zbornik-sazetaka.pdf ili http://homosporticus.ba/

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА

 1. Рецензија књиге „Безанско пословање“ аутори: др Миодраг Паспаљ и др Борјана Мирјанић, издавачч Београдска академија пословних и уметничких струковних студија, Београд, 2021.
 2. Рецензија научног рада под називом „Пирамида друштвене одговорности предузећа у Босни и Херцеговини: случај потрошача малих и средњих предузећа“, (2020 година) који је категорисан је као оригинални научни рад у часопису  „EMC Review“ је индексиран у следећим цитатним базама података: ESCI (Clarivate analytics, WoS, Thomson Reuters); ERIHPLUS; EBSCO; Index Copernicus; Cite Factor; Google Scholar; DOI Srpska; Crossref; ROAD ISSN; WorldCat i ESJI-index. Часопис се налази у првој категорији Ранг листе категорисаних научних часописа у Републици Српској.
 3. Рецензија научног рада под називом „THE INFLUENCE OF THE ORGANIZATIONAL PROCESSES ON JOB SATISFACTION “, (2021) у часопису „EMC Review“ који је индексиран у следећим цитатним базама података: ESCI (Clarivate analytics, WoS, Thomson Reuters); ERIHPLUS; EBSCO; Index Copernicus; Cite Factor; Google Scholar; DOI Srpska; Crossref; ROAD ISSN; WorldCat i ESJI-index. Часопис се налази у првој категорији Ранг листе категорисаних научних часописа у Републици Српској.
 4. Рецензија научног рада под називом „THE ROLE OF INCOME DISTRIBUTION IN THE GROWTH-POVERTY NEXUS: EVIDENCE FROM CESEE COUNTRIES, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE MACEDONIAN ECONOMY“ (2021) у часопис „EMC Review“ који је индексиран у следећим цитатним базама података: ESCI (Clarivate analytics, WoS, Thomson Reuters); ERIHPLUS; EBSCO; Index Copernicus; Cite Factor; Google Scholar; DOI Srpska; Crossref; ROAD ISSN; WorldCat i ESJI-index. Часопис се налази у првој категорији Ранг листе категорисаних научних часописа у Републици Српској.

МЕНТОР НА ЗАВРШНИМ И МАСТЕР РАДОВИМА

др Гордана Мрдак има богато искуство као ментор и члан/или председник комисија на мастер и завршним радова на Алфа БКуниверзитету, а такође, била је ментор и члан/или председник комисија за одбрану више дипломских и мастер радова на Факултету за дипломатију  и безбедност Универзитет Унион –Никола Тесла.