Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Ивана Бешлић Рупић
  • вебсајтови
    факултета

Ивана Бешлић Рупић

Ivana Beslic Rupic

ДОЦЕНТ

Кабинет: 403

имејл: ivana.beslic.rupic@alfa.edu.rs

Ивана Бешлић Рупић је доцент на Факултету за финансије, банкарство и ревизију. На Алфа БК Универзитету ради од 2018. године. Области њеног интересовања су: анализа финансијских извештаја, пословне финансије, рачуноводство и ревизија.

Дипломирала је на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду (2005), мастрирала на Економском факултету у Суботици 2009. (Извештај о токовима готовине као елеменат финансијских извештаја према МРС у функцији доношења управљачких одлука у предузећу) и докторирала на Економском факултету у Суботици 2016. (Примена модела за откривање манипулативног финансијског извештавања у ревизији).

Награђена од стране Универзитета Нови Сад за постигнути успех на дипломским академским студијама – мастер. Аутор је и коаутор већег броја научно-стручних радова објављених у часописима националног и међународног значаја и представљених на домаћим и међународним конференцијама. Од 2017. године је члан редакције часописа Гласник за друштвене науке Факултета за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК Универзитета.

 

Име и презиме Ивана Бешлић Рупић
Звање Доцент
Ужа научна област Пословне финансије, рачуноводство и ревизија
Академска каријера Година Институција Област Ужа научна односно уметничка област
Избор у звање 2018 Алфа БК Универзитет, Београд Економија, рачуноводство и ревизија Економија, рачуноводство и ревизија
Докторат 2016 Економски факултет у Суботици

Менаџмент и бизнис

 

Пословне финансије, рачуноводство и ревизија
Мастер диплома 2009 Економски факултет у Суботици Рачуноводство и ревизија Рачуноводство и ревизија
Диплома 2005 Економски факултет у Суботици Финансије и рачуноводство Финансије и рачуноводство
Најзначајнији радови  (минимално 10 не више од 20)
1. Bešlić Rupić I., Bešlić Obradović D., Rupić B. (2020). THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCES ON EARNINGS QUALITY OF SERBIAN HOTELS, 5th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Belgrade: The Association of Economists and Managers of the Balkans, 333-345. M14
2. Bešlić Obradović D., Bešlić Rupić I., Rupić B. (2020). INVESTIGATING INCOME SMOOTHING: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SERBIAN’S HOTEL COMPANIES, 5th International Thematic Monograph: Modern Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Belgrade: The Association of Economists and Managers of the Balkans, 347-360. Best Chapter Award 2020:https://www.udekom.org.rs/best-chapter-award.html. M14
3. Bešlić Obradović D., Jakšić D., Bešlić Rupić I., Andrić M. (2018). Insolvency Prediction Model of the Company: the Case of the Republic of Serbia. Economic Research - Ekonomska istraživanja, 31(1), 139-157; ISSN: 1331-677X (Print), 1848-9664 (Online); Journal home page: http://www.tandfonline.com/loi/rero20; To link to this article: https://doi.org/10.1080/1331677X.2017.1421990. М22
4. Бешлић И., Бешлић Д., Јакшић Д., Андрић М. (2015). Testing the Models for Detection of Earnings Management. Industrija, 43(3), 55-79; УДЦ 005.332.8:336658.14/.17; ДОИ 10.5937/industrija43-8035; ИССН 0350-0373. М24
5. Бешлић И., Бешлић Д. (2010).Мерење перформанси у производном предузећу као извор конкурентске предности. Економика пољопривреде, 57(2), 313-326. М24
6. Бешлић И., Бешлић Д., Закић В. (2014). Data mining tehnike za otkrivanje lažnog finansijskog izveštavanja. Међународна научна конференција Универзитета Сингидунум – Утицај интернетa на пословање у Србији и свету, Београд: Универзитет Сингидунум; 583-587, ДОИ: 10.15308/SInteZa-2014-583-587. M33
7. Бешлић И., Бешлић Д. (2014). Управљање односима са купцима (ЦРМ) у функцији конкурентности и економске ефикасности привредног друштвa. XIX интернационални научни скуп СМ 2014 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Суботица: Економски факултет Суботица;УДЦ 347.72:330.137]:658.89. M33
8. Bešlić I., Bešlić D.(2013). The Specifics of Value Performance Measures based on Cash Flow: CVA and CFROI – German Experiences, II međunarodna konferencija- Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo – (ZOP 2013). Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Zbornik radova: Entrepreneurship: economic development & finance, 535-552; UDC 005.52:330.133.1(430)(082). М33
9. Bešlić D., Bešlić I.(2013). The Impact of Global Economic and Financial Crisis on Financial Position of the Enterprise from Serbia, II međunarodna konferencija- Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo – (ZOP 2013). Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Zbornik radova: Entrepreneurship: economic development & finance, 399-419; UDC 339.9(497.11) (082); 658(497.11)(082); 339.747(082). M33
10. Бешлић И., Бешлић Д. (2013). Спровођење еколошке ревизије у функцији одрживог развоја. XVIII интернационални научни скуп СМ 2013 Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Суботица: Економски факултет Суботица;УДЦ 339.923:061.1ЕУ]:502.14 ; 657.92:502.13 ; 502.13. M33
11. Bešlić I., Bešlić D. (2013). The Importance of Managing Cash Flows in Conditions of Global Economic Crisis.International Scientific Conference - The Global Economic Crisis and the Future of European Integration. Niš:Ekonomski fakultet Niš; 465-478, UDC 657:005]:338.48 M33
12. Bešlić I., Bešlić D.(2012). Managing of Accounts Receivablein theBusiness of Smalland MediumEnterprises from Serbia, I međunarodna konferencija- Zapošljavanje, obrazovanje i preduzetništvo – (ZOP 2012). Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo. Zbornik radova: Entrepreneurship, 3, 457-473; UDC 657.2:334.7(497.11). M33
13. Бешлић И., Бешлић Д. (2012). Модели управљања токовима готовине предузећа у условима економско - финансијске кризе. XVII интернационални научни скуп СМ 2012Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Суботица: Економски факултет  Суботица; УДК 005.22:657.422(497.11); 658.14/.17(497.11). M33
14. Bešlić D., Bešlić I. (2011). Cost Management and Implementation of ABC Method in Business of Enterprises. Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011. Skopje: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 82-88; ISBN 978–608–65144–2–6; COBISS.MK-ID 88092938. M33
15. Bešlić I., Bešlić D. (2011). Strategy and Methods of Forming Price to Small and Medium Enterprises in the Function of Results. Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011. Skopje: National Centre for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 89-95; ISBN 978–608–65144–2–6; COBISS.MK-ID 88092938. M33
16. Бешлић И., Бешлић Д. (2010).Интелектуални капитал – кључни ресурс за квалитетно финансијско извештавање у 21. веку. XV интернационални научни скуп СМ 2010Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту. Суботица: Економски  факултет  Суботица;УДК 005.336.4 336.146. M33
17. Bešlić Rupić I., Bešlić Obradović D., Rupić B. (2021). Reporting on environmental protection in the function of sustainable development. Book of Abstracts = Knjiga apstrakata/International Scientific Conference The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economy and the Environment in the Era of The Fourth Industrial Revolution = Međunarodna naučna konferencija Uticaj pandemije COVID-19 na ekonomiju i životnu sredinu u eri četvrte industrijske revolucije, Belgrade, 22-24 April 2021 (230 str.); [organizers] Scientific and Professional Society for Environmental Protection of Serbia - Ecologica [et al.]; [urednici Larisa Jovanović, Vadim Ermakov, Sergei Ostroumov]. - Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, (Zemun: Akademska izdanja), 189; ISBN 978-86-89061-14-7. M34
18. Bešlić Rupić I., Bešlić Obradović D., Rupić B. (2021). The impact of the Covid-19 on digitalization in accounting. Book of Abstracts = Knjiga apstrakata/International Scientific Conference The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economy and the Environment in the Era of The Fourth Industrial Revolution = Međunarodna naučna konferencija Uticaj pandemije COVID-19 na ekonomiju i životnu sredinu u eri četvrte industrijske revolucije, Belgrade, 22-24 April 2021 (230 str.); [organizers] Scientific and Professional Society for Environmental Protection of Serbia - Ecologica [et al.]; [urednici Larisa Jovanović, Vadim Ermakov, Sergei Ostroumov]. - Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije Ecologica, (Zemun: Akademska izdanja), 185; ISBN 978-86-89061-14-7. M34
19. Бешлић Д., Бешлић И. (2010). Изградња мотивационог система децентрализованог предузећа у функцији иновативности и управљања. Анали Економског факултета у Суботици, 46(23), 175-186. M52
20. Бешлић Обрадовић Д., Бешлић Рупић И. (2020). Примена ЕВА концепта у пословању "СББ" д.о.о. Београд. Трендови у пословању, 2(16), 70-77; УДК: 005.52:330.133.1, ИССН 2334-816X. M53