Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Лидија Маџар
 • вебсајтови
  факултета

Лидија Маџар

Lidija Madzar

ДОЦЕНТ

Кабинет: 309

имејл: lidija.madzar@alfa.edu.rs

Доц. др Лидија Маџар је рођена у Београду где је завршила основну школу, Десету београдску гимназију и где је дипломирала на Факултету за трговину и банкарство Универзитета Браћа Карић из Београда. Своју магистарску тезу Нове тенденције у регионалној политици Европске уније и докторску дисертацију Интеграција Србије у Европску унију као фактор подстицања политике конкуренције одбранила је на Факултету за економију, финансије и администрацију у Београду. Тренутно ради као доцент на Факултету за финансије, банкарство и ревизију Универзитета Алфа БК на којем изводи наставу из групе економских предмета.

Доц. др Лидија Маџар је члан редакције научних часописа Академска реч и Гласник за друштвене науке, а има и сарадњу са часописима Макроекономске анализе и трендови и Национална пословна ревија у издању Привредне коморе Србије. Редовно учествује на великом броју научних скупова од националног и међународног значаја, а пише и за домаће и иностране стручне и научне часописе. Доц. др Лидија Маџар је аутор око 50 самосталних и 10 коауторских научних, стручних и прегледних чланака. Њено професионално интересовање кретало се у правцу менаџмента људских ресурса, микроекономије, макроекономије и економских политика, пословних и међународних финансија, менаџерске економије, међународних економских односа, економије Европске уније, економике спорта, иновација, циркуларне економије и енергетске транзиције. Члан је Друштва економиста Београда, а активно сарађује и са Научним друштвом економиста Србије.

Доц. др Лидија Маџар је директор Канцеларије за међународне односе и председница Комисије за самовредновање Алфа БК Универзитета. Доц. др Лидија Маџар је и инструктор Курса из статистичке обраде података у програму IBM SPSS.

Течно говори енглески и мађарски језик, а служи се и француским језиком.

Библиографија Доц. др Лидије Маџар

 1. Madžar, Lidija, (2021), “Serbian Economy, Health and Society in the COVID-19 Coronavirus Pandemic”, Економски видици, forthcoming (M52)
 2. Madzar, Lidija, (2021), “Innovations in the Contemporary Circular Economy”, International Scientific Conference on Circular and Bioeconomy – CIBEK 2021, School of Engineering Management, Belgrade, April 1, 2021, forthcoming (M33 and M53)
 3. Madzar, Lidija, Pekovic, Drinka, (2021), “Energy Transition in Serbia and the World in the Era of COVID-19 Pandemic”, First International Scientific Conference “Covid-19 and Challenges of the Business World”, Alfa BK University, Belgrade, March 25th, 2021, forthcoming (M33)
 4. Маџар, Лидија, (2020), “Кретање трошкова здравствене заштите у Србији“, Ревизор, година XXIII, бр. 91-92, септембар-децембар 2020, РСМ Адвисорy, Београд, ИССН: 1450-7005, ИССН: 2620-1461, стр. 57-67.(M 52)
 5. Маџар, Лидија, (2019),“Улога знања и образовања у савременим одрживим демократским друштвима”, Економски видици, XXIV (3-4), Децембар 2019, Друштво економиста Београда, Београд,  ИССН: 0354-9135, УДК-33, ЦОБИСС.СР.-ИД 116154887, стр. 123-137. (M52)
 6. Маџар, Лидија, (2019), „Значај дигиталних иновација и стање дигиталне привреде у Србији“, Економска политика Србије у 2020. години, (Миодраг Зец, Радован Ковачевић, Милојко Арсић и Огњен Радоњић, ред.), Научно друштво економиста Србије са Српском академијом економских наука и Економским факултетом у Београду, Економски факултет у Београду, Београд, ИСБН: 978-86-403-1625-5, стр. 297-310.  (M63)
 7. Маџар, Лидија, (2019), “Земље Евроазијске економске уније у расцепу између Русије и Европске уније”, Тематски зборник Интеграциони процеси у Евроазији, (Пророковић Д. и Јовић-Лазић А. ур.), Институт за међународну политику и привреду, Београд, ИСБН: 978-86-7067-270-3, УДК: 332.135(4+5)(082), ЦОБИСС.СР-ИД 281061132, стр. 308-327. (M14)
 8. Маџар, Лидија, (2019), “Управљање јавним дугом Србије”, Дуг и (не)развој, Традиционални научни скуп Центра за економска истраживања Института друштвених наука у Београду, Институт друштвених наука, Београд, ИСБН: 978-86-7093-2018-0, стр. 141-148. (M 63)
 9. Madzar, Lidija, (2019), „Energy Intensity of the Household Sector in the Republic of Serbia”, Contemporary Economy Journal, Volume 4, Issue 1/2019, University Constantin Brâncoveanu, Romania, ISSN: 2537-4222, str. 25-37. (M53)
 10. Бубања-Видас Маријана, Маџар, Лидија,(2019), „The Importance of Innovation and Knowledge for Economic Development of the Country and the Competitive Business of Companies“, Гласник за друштвене науке, Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Алфа БК универзитет, ISSN 1821-3421, UDK 1/3, str. 157-173.
 11. Madžar, Lidija, (2018), „High-Energy Intensity Problems in the Republic of Serbia“, International Journal of Economics and Law, Volume 8, No. 23, UDC: 620.92.002.84 (497.11), str. 117-125. (M 53)
 12. Маџар, Лидија, (2018), „Финансијске мере политике енергетске ефикасности у Србији“, Економски видици, Год.XXIII, Бр. 3-4, Друштво економиста Београда, Београд,  стр. 209-222.  (M 53)  
 13. Маџар, Лидија, (2018), “Улагања у систем енергетског менаџмента и фискални подстицаји у политици енергетске ефикасности Србије”, Економска политика Србије у 2019. години, (Миодраг Зец и Огњен Радоњић, редактори), Научно друштво економиста Србије са Српском академијом економских наука и Економски факултет у Београду, ЦИП: 338.2(497.11)”2019”(082), ИСБН: 978-86-403-1588-3, стр. 191-204.  (M 63)
 14. Маџар, Лидија, (2018), “Економски аспекти и проблеми у реализацији Берлинског процеса”, Шеста међународна конференција: Примена нових технологија у менаџменту и економији, АНТИМ 2018, Зборник радова, Књига ИИ, Факултет за информационе технологије и инжењерство и Факултет за пословне студије и право Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду, Београд, ИСБН: 978-86-81088-11-1, УДЦ 327 (430:497-15), ЦОБИСС.СР-ИД 264966924, стр. 219-229. (M 63)
 15. Маџар, Лидија, (2018), “Улога предузетништва и знања у привредном развоју“, Предузетништво вс. рентијерство, Традиционални научни скуп Центра за економска истраживања Института друштвених наука у Београду, Институт друштвених наука, Београд, ИСБН: 978-86-7093-201-2, УДК: 005.961:005.914.3(082), 346.545(082), 343.35, ЦОБИСС.СР-ИД 263976204, стр. 164-171. (M 63)
 16. Маџар, Лидија, (2018), “Берлински процес и могући институционални проблеми у региону Западног Балкана”, Економска политика Србије у 2018. години: Квалитет институција и економски раст, Научно друштво економиста Србије са Академијом економских наука и Економски факултет у Београду, Београд, ИСБН: 978-86-403-1544-9, УДК: 33:061.1 (497.11)(082), 330.34(497.11) и 338.2(497.11)”2018”(082), ЦОБИСС.СР-ИД 259782412, стр. 409-419. (M 63)
 17. Маџар, Лидија, (2017), “Извори неефикасности и проблеми глобалних екстерналија у управљању шумским ресурсима”, Економски видици, Година XXИИ (2017), Број 2-3,  ИССН 0354-9135, УДК-33, ЦОБИСС.СР-ИД 116154887, стр. 135-148. (М 53)
 18. Madžar, Lidija, (2017), “Economic Policy Challenges of Small European Countries”, Acta Economica, Volume XV, No. 27, December 2017, ISSN 1512-858X, e‐ISSN 2232‐738X, UDC: 339.922:338.22(4-672EU) DOI: 10.7251/ACE1727119M, str. 119-135. (M23)
 19. Маџар, Лидија, (2017), “Значај и улога економских институција у привредном развоју”, Научни скуп Институције и економија – Шта (не)можемо урадити боље, Економски факултет Пале Универзитета Источно Сарајево, Пале, ИСБН 978-99976-610-8-1, УДК: 330.8(082), 330.1(082), 338.246(082), ЦОБИСС.РС-ИД 6752536, стр. 187-196. (М 33)
 20. Маџар, Лидија, (2017), “Трговински протекционизам у савременој светској привреди”, Глобализација и изолационизам, Традиционални научни скуп Центра за економска истраживања Института друштвених наука, Институт друштвених наука, Београд, ИСБН: 978-86-7093-170-1, УДК: 316.32(082) и 316.42(082), ЦОБИСС.СР-ИД 234512396, стр. 291-299. (М 63)