Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Докторске студије
 • вебсајтови
  факултета

Докторске студије

Назив студијског програма: Међународна трговина и бизнис

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Докторске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 180

Стручни назив: Доктор наука – економске науке

Дужина студија: 3 година (6 семестара)

Докторске академске студије Међународна трговина и бизнис комбинују фундаменте економске анализе са практичним аспектима међународног бизниса и трговине. Превасходни циљ програма је да пружи студентима садржајно и квалитетно образовањеу области међународне трговине и бизниса те да их оспособи да примењујустечена знања при решавању конкретних, сложених пословних проблема или при развоју и вођењу научно истраживачкихпројеката. Такође, циљ студијског програма докторских студија Међународна трговина и бизнис је да регрутује најбоље кандидате за рад на факултетима и институтима и на тај начин обезбеди континуирани развој научног подмлатка, што је од великогзначаја и за развој и конкурентност привреде наше земље.

Специфичност програма докторских академских студија из међународне трговине и бизниса је управо у чињеници да је већи нагласак на научним и стручним пољима бизниса, трговине и менаџмента при чему се фокусира на коришћење алата економске анализе истатистичких метода у решавању практичних проблема из наведених области. Економска теорија и са њом повезане дисциплинесу у функцији програма у области  међународне трговине и бизниса.

Докторске студије Међународна трговина и бизнис представљају интеграцију обавезних и изборних предмета које се остварују кроз обим од 180 ЕСПБ. Таква структура студијског програма омогућава да студенти, према својим интересовањима, одаберу одговарајуће усмерење, теме за студијски истраживачки рад и тему за докторску дисертацију.

Основна обележја студијског програма су:

 • Предмети су једносеместрални;
 • За сваки предмет утврђен је одговарајући број ЕСПБ бодова, у зависности од часова активне наставе, исхода процеса учења и обима рада који студент треба да уложи да би савладао садржаје предмета.
 • Укупан број ЕСПБбодова по семестру износи 30, по години 60, односно, за три године студија 180 ЕСПБ бодова;
 • Успостављен је повољан однос часова предавања и студијско истраживачког рада, тако да су од укупног фондачасова активне наставе предавања заступљена са више од 25%;

Студенти на другој години студија имају Студијско истраживачки рад на изради Приступног рада за докторску дисертацију. На трећој години имају Студијско- истраживачки рад на изради докторске дисертације, обради и анализиподатака истраживања као и обликовање и писање докторске дисертације.

 • Aктивности израде и одбране докторске дисертације вреднују се са 90 ЕСПБ бодова
 • Студент је обавезан да уради и објави два научна рада која заједно са теоријским основама израде рада носеукупно 30 ЕСПБ бодова;
 • Од укупног броја предмета, обавезних предмета има три и они укупно носе 30 ЕСПБ бодова, а изборнихпредмета има шест, које студенти бирају од дванаест понуђених, и укупно носе 60 ЕСПБ бодова;
 • Предуслови за упис појединих предмета дати су у оквиру књиге предмета.
 • Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области дефинисани суправилником о преносу ЕСПБ бодова Алфа БК Универзитета.
 • Реализација студијског програма је поверена еминентним стручњацима са богатим наставним/ научнимискуством.

Право уписа на докторске студије студијског програма Међународна трговина и бизнис имају лица која су претходно завршила основне и мастер академске студије и стекла укупно 300 ЕСПБ, а што је дефинисано правилима и прописима предвиђеним  Статутом Алфа БК универзитета. Одлуку о расписивању конкурса за упис студената доноси Сенат Универзитета, а на предлог Наставно научног већа факултета. Рангирање пријављених кандидатасе врши на основу просечне оцене остварене на мастер академским студијама, као и временског периода студирања.

Настава се остварује: у малим групама, менторском раду и успостављањем непосредног контакта студент-професор,истицањем индивидуалног развоја студента, тимским радом кроз развој интерперсоналних вештина, стицањем научнихзнања, коришћењем савремене технологије.

Настава се реализује активним методама као што су: предавања, консултације, а студентима се, у зависности од избора предмета, кроз менторски рад пружа могућност дефинисања тема за научно-истраживачке приступне радове и за докторску дисертацију.  Активна настава се остварује кроз предавања и истраживачки студијски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима. Предавања и консултације се одржавају сваке недеље у семестру према распореду. Предавања су облик наставе у коме наставник излаже наставне садржаје предмета групи студената. Консултације се спроводе појединачно или са мањим бројем студената. На консултацијама наставник је на располагању студентима, зависно од њихових потреба и интересовања за: давање упутстава по питању приступа учењу; давање додатних објашњења у вези истраживачког студијског рада, уз упућивање на правилно коришћење литературе; итд.

Истраживачки студијски рад обухвата све облике наставе који су у функцији непосредног оспособљавања студента за истраживање и писање научних радова. Ови часови активне наставе оспособљавају студента да приступи изради докторске дисертације.

Менторски рад је облик активне наставе у коме је наставник - ментор у непосредном контакту са студентом у вези израде докторске дисертације и публиковања остварених резултата. 

Докторске студије Међународна трговина и бизнис (до 2017/2018)