Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Корисне информације
  • вебсајтови
    факултета

Корисне информације

за студенте

 

Упутство за комуникацију на Алфа БК универзитету - школска 2020/2021. година.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Aкo вaм je пoтрeбнa билo кoja врстa пoтврдe или увeрeњa a студeнт стe

Фaкултeтa зa финaнсиje, бaнкaрствo и рeвизиjу

Фaкултeтa зa мeнaџмeнт у спoрту

Фaкултeтa зa стрaнe jeзикe

пишитe нам нa мejл: 

mirjana.stanisic@alfa.edu.rs

 

a укoликo стe студeнт

Фaкултeтa инфoрмaциoних тeхнoлoгиja или

Фaкултeтa зa мaтeмaтику и рaчунaрскe нaукe

пишитe нам нa мejл: 

marija.lukic@alfa.edu.rs

 

Укoликo стe студeнт мaстeр или дoктoрских студиja Aлфa БК Унивeрзитeтa пишитe нам нa мејл:

stanka.vratnica@alfa.edu.rs

 

MAIL АДРЕСА СВАКОГ НАСТАВНИКА И САРАДНИКАНА АЛФА БК УНИВЕРЗИТЕТУ ЈЕ У ФОРМИ:

ime.prezime@alfa.edu.rs

 

Уколико се на Ваш захтев (путем маil-a) не одговори у року од 3 радна дана,

можете се обратити следећим особама:

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА        

Станка Вратница              

stanka.vratnica@alfa.edu.rs               011/26-74-164, 063/44-66-99

Е-УЧИОНИЦА И Е-СТУДЕНТ

Александар Пиља                       

aleksandar.pilja@alfa.edu.rs              011/2609/754, 062/800-1804

 

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Јован Веселиновић, Факултет за менаџмент у спорту,

jovan.veselinovic@alfa.edu.rs            063/257-726

Проф. др Мирјана Стевановић, Факултет за финансије, банкарство и ревизију,

mirjana.stevanovic@alfa.edu.rs,        064/555-1600

Проф. др Маја Ћук, Факултет за стране језике,

maja.cuk@alfa.edu.rs                         064/157-8915

Доц. др Лазар Копања, Факултет информационих технологија,

lazar.kopanja@alfa.edu.rs                  064/270-5699

Проф. др Небојша Денић, Факултет за математику и рачунарске науке,

nebojsa.denic@alfa.edu.rs                 061/203-1034

РЕКТОРАТ

Драгана Шундић 

dragana.sundic@alfa.edu.rs               011/2699 - 039

Е-УЧИОНИЦА И Е-СТУДЕНТ 

Сваки студент приликом уписа на факултет добија шифру којом након уласка на сајт www.alfa.edu.rs приступа картицама: Е-учионица и Е-студент.  За отварање налога обратите се Александру Пиљи.

Ваше обавезе као студента су: 

  1. Да редовно присуствује настави и консултацијама
  2. Да отворите шифру за улаз у Е-учионицу
  3. Да редовно пратите и учествујете у догађајима у Е-учионици
  4. Да учествујете у консултацијама уживо или преко Skype-a
  5. Ваше ангажовање у Е-учионици део је активности у настави која се урачунава у коначну оцену. Ова активност прати се аутоматски од стране програма

Е-учионица и Е-студент Вам омогућава да:

РЕДОВНО пратите предавања и вежбе преко презентација,тестове,

учествујете у форумима и др.,

РЕДОВНО пратите динамику пријаве испита,

РЕДОВНО пратите стање уплаћене школарине на својој картици 

Да би се пријавио испит морају се исплатити сва дуговања до тог датума,

предвиђена потписаним уговором приликом уписа