Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Агробизнис и аграрна економија
  • вебсајтови
    факултета

Агробизнис и аграрна економија

Назив студијског програма: Агробизнис и агроекономија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер економиста

Дужина студија: 1 година (2 семестара)

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети. Студент може утицати на структуру студијског програма са изборним предметима (које сам бира) и, самим тим, обликовати свој академски профил.Мастер академске студије – Агробизнис и аграрна економија обухватају четири обавезна и осам изборних предмета.

Настава је интерактивног карактера, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. Студенти ће непосредно сарађивати са предметним наставницима, практично проверавати стечена знања у специјализованим рачунарским учионицама, имати прилику за испољавање индивидуалне и тимске креативности и развијање критичког мишљења и изражавања. Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз примену следећих наставно методичких форми: предавања, менторски рад, самостални рад студената, пројектни рад, рад у малим групама, интерактивна настава са активним учествовањем студената (дискусије, примери, есеји, решавање проблема, симулације), писање семинарског рада, консултације, радионице. Стечена знања кандидат може успешно користити на свом радном месту како за време студија, тако и након њих, а може их применити и на друге пројекте.

У току трајања предавања студент може да дефинише тему за мастер рад.  Пројектни задаци дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања решавају конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да повезују основна знања из области трговине и примењују их у свом раду, који коначно обрађују у мастер раду.

По завршетку мастер студија Агробизнис и аграрна економија стиче се академско звање: Мастер економиста.

Студијски програм омогућава стицање сазнања која по нивоу и садржају оспособљавају мастер економисте за унапређење пословања и ефикасан развој агробизнис компанија. Успешност пословаања у агробизнису захтева ефикасан и ефективан менаџмент специфичног профила, због изразитих биотехничких, технолошких, организационих, економских и друштвених особености овог сектора. Због тога је циљ програма да будићим мастер – економистима омогући стицање савремених научних сазнања и оспособљавање за њихову примену у условима глобализације и транзиције домаћег друштвеног и привредног система и специфичности пословања агробизнис компанија на домаћем и глобалном тржишту. 

Циљеви овог програма и његове реализације су: пружање вишег нивоа научних знања у области агробизниса и аграрне економије, која су фокусирана на пословање агробизниса и стицање вештина за функционисање, пословање и управљање предузећима у овој области; разумевање специфичности агробизнис компанија у привредној архитектури и особеном наступу на глобалном тржишту; способност анализе пословања агробизнис компанија и оцене њихових могућности за реализацију предузетничких подухвата; оспособљавање студената да стечена знања примене у пословној пракси агробизниса, прате научна и теоријска достигнућа ове области и успешно их примењују; развој иницијативности, одговорности, самосталности, предузетничке културе у одлучивању, управљању и вођењу предузећа агробизнис сектора; оспособљавање студената за доживотно образовање  и уважавање у практичном раду пословне културе и етике.