Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Трговина
  • вебсајтови
    факултета

Трговина

Назив студијског програма: Трговина

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Мастер академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 60

Стручни назив: Мастер економиста

Дужина студија: 1 година (2 семестара)

Мастер студијски програм Трговина се организује у једногодишњем трајању - два семестра, вреднује се са 60 ЕСПБ. Овај програм је намењен студентима који имају завршене четворогодишње академске студије (240 ЕСПБ).

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети. Студент може утицати на структуру студијског програма са изборним предметима (које сам бира), и самим тим, обликовати свој академски профил.

Мастер академске студије – Трговина обухватају три обавезна и девет изборних предмета. Наставни садржај је усклађен са светским токовима и научним сазнањима из области трговине. Предмети на студијском програму МАС Трговина су  стручно одабрани тако да њиховом обрадом и савладавањем студенти постају способни да учествују како у националним тако и у међународним економским токовима и дешавањима. Овај студијски програм својом структуром одговара савременим потребама и захтевима који се постављају у области трговинског пословања.

Настава на Мастер студијском програму – Трговина је интерактивног карактера, обавезно укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. Студенти ће непосредно сарађивати са предметним наставницима, практично проверавати стечена знања у специјализованим рачунарским учионицама, имати прилику за испољавање индивидуалне и тимске креативности и развијање критичког мишљења и изражавања.

По завршетку овог студијског програма студенти постају стручни и специјализовани интелектуалци којима су на располагању широке могућности запошљавања, личног и стручног напредовања и усавршавања. Студент стиче квалитетне компетенције које му помажу да синтетизује стечена знања из више економских области и при том посебан акценат стави на сферу трговине и трговинскох процеса те компетентно обавља трговинске  послове у домаћим  и међународним оквирима.

Студенти који заврше студијски програм Трговина - мастер академске студије, оспособљени су за: рад у трговинским предузећима и институцијама за унутрашњу и спољну трговину, произвођачким, транспортним или шпедитерским предузећима и саобраћајним агенцијама, предузећима за уговорну контролу квалитета и количине робе, робним терминалима, јавним и царинским складиштима те слободним зонама, предузећима за извођење инвестиционих радова, пословним банкама или осигуравајућим друштвима, осталим услужним предузећима, нпр сајмови и сл, ваздушне, поморске и речне луке, железничке станице, предузећа за међународно трговачко посредовање, предузећа за телекомуникационе услуге, предузећа за маркетиншке и друге услуге, те разним министарствима, Царинској управи и сл; Исто тако отвара се и могућност самозапошљавања кроз остваривање личних предузетничких идеја и пројеката, отварање сопствених или породичних трговинских фирми.