Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Агробизнис и аграрна економија
  • вебсајтови
    факултета

Агробизнис и аграрна економија

Назив студијског програма: Агробизнис и агроекономија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Програм је намењен студентима који желе да овладају агроекономским знањима неопходним менаџерима у агробизнису, са циљем да по завршетку студија могу обављати шири круг стручних и истраживачких послова и задатака у области аграрне економије и агропрехрамбеног тржишта, да организују процесе рада и успоставе ефикасну информациону основу одлучивања у пољопривредно-прехрамбеним и другим фирмама, да ефикасно управљају газдинством, доносе оптималне одлуке о тржишту пољопривредно-прехрамбених производа, анализирају и примењују мере аграрне политике, креирају и оцењују пројекте одрживог аграрног и руралног развоја. Структура и режим студија су прилагођени потребама комплексног развоја пољопривреде и агропрехрамбеног сектора као значајног интрегративног сегмента укупне социоекономске структуре друштва у Србији.

Циљ програма је школовање стручњака за обављање конкретних послова у различитим гранама, делатностима и организационим формама и својинским облицима економских субјеката у пољопривредној производњи, преради и промету пољопривредних производа. При томе, оријентација свих активности је ка стицању функционалних знања и вештина студената, уз примену метода активног учења и креирања критичког мишљења.

Програм студија пружа сва потребна знања и вештине која су неопходна за постизање краткорочних и дугорочних циљева из области агробизнис менаџмента, будући да су студенти одговарајућим методама наставе и учења квалификовани за креативни и иновативни рад и успешно коришћење њихових специјализованих знања и вештина из економије, примењивих и посебно прилагођених потребама различитих агропрехрамбених економских ентитета.

Стручњаци овог профила могу се запошљавати у предузећима, задругама и њиховим удружењима, у подручјима организације производње и прераде, маркетинга и промета пољопривредно-прехрамбених производа, набавке средстава за производњу, сировина и помоћног материјала за пољопривреду и прехрамбену индустрију, како у малим и средњим предузећима, тако и у великим пословним системима, у банкама, осигуравајућим друштвима, представништвима, стручним саветодавним и развојним службама, царинским, инспекцијским и пореским службама (посебно у областима којима доминирају приходи од пољопривреде, шумарства и водопривреде), у агенцијама за рачуноводство, владиним агенцијама за рурални и регионални развој, заводима за пољопривреду, удружењима произвођача, образовним установама.

У свим тим делатностима могу бити ангажовани као менаџери који организују и управљају радом појединих делова или целине у оквиру послова који се тичу пољопривреде и агробизнис сектора, примењују методе економске анализе, користећи компјутерске програме за обраду података и анализу пословања.

Садржај наставног плана и програма, у оквиру образовног система, иде у сусрет крупним структурним и развојним променама у Србији, и потреби академског образовања кадрова новог профила, посебно у области пољопривредне производње, прехрамбене индустрије и целог агропрехрамбеног сектора, нарочито са аспекта већ извршених радикалних промена власничке структуре, настајања нових облика организовања и удруживања пословних субјеката, прилагођавања њихове величине, интензитета, продуктивности и конкурентности њихове производње захтевима домаћег и извозног тржишта.

Књига предметаВЕСТ, 29.06.2020.

Преузмите књигу наставника за програм ОАС Агробизнис и аграрна економија