Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Економија
  • вебсајтови
    факултета

Економија

Назив студијског програма: Економија

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Програм је  намењен студентима који желе да овладају знањен из економије, са циљем да по завршетку студија могу обављати широк круг стручних и истраживачких послова и задатака у области а економије, да организују процесе рада и успоставе ефикасну информациону основу одлучивања. Студенти стичу стручна знања која их квалификују за моделирање и анализу националне економске политике, комплексних привредних система, аналитичаре и планере у предузећима, финансијске стручњаке, планере и стручњаке за економску политику на нивоу поједине привредне гране, стручњаке за међународну трговину, међународне финансије, економисте за јавне службе (образовање, здравство, статистику и наставнике економских предмета) итд.

Ове студије намењене су студентима заинтересованим за дубље проучавање теоријских и практичних аспеката сложеније економске анализе. Програм прати савремена достигнућа квантитативне и квалитативне микро и макро анализе на најугледнијим факултетима и универзитетима у Европи. Специјализација у економској анализи омогућује студентима стицање знања из подручја квалитативне и квантитативне анализе уз познавање статистичких метода и математичких модела. Поред тога студенти стичу увид у разрађено подручје система националних рачуна, као и могућност шире разраде доктринарних економских проблема. Овај студијски програм, путем посебно обликованих предмета, пружа, између осталог, могућност припреме стручног одговора динамичним изазовима савремене пословне активности. Студијски програм концентрисан је како на изучавање појединих важних привредних сектора, као што су образовање, индустрија, саобраћај тако и на специфичне проблеме као што су екологија, проблеми међународних економских односа и придруживања Србије Европској унији.

Сврха студијског програма је школовање високостручних кадрова из области економије, уз примену актуелних знања и метода из домаће и светске праксе и најсавременије технологије.

Развој нашег економског система и његово укључивање у регионалне и светске интеграције, захтева образовање кадрова овога профила. Економија као делатност има незаменљиву улогу у процесу изградње интегралне тржишне привреде у Републици Србији и заузима значајно место у укупној привреди Србије. Иновиране и нове дисциплине које су уврштене у савремене програме светски признатих факултета и универзитета такође чине окосницу овог студијског програма. Предузетници, велике српске корпорације, инострани приватни и институционални инвеститори, банке, пословна удружења, државне агенције, владина тела и установе ставили су подстицај раста у приоритете своје активности. Свим тим субјектима потребни су професионални економисти специјализовани за економску анализу и привредни развој.

Ове студије намењене су студентима заинтересованим за дубље проучавање теоријских и практичних аспеката сложеније економске анализе. Програм прати савремена достигнућа квантитативне и квалитативне микро и макро анализе на најугледнијим факултетима и универзитетима у Европи. Специјализација у економској анализи омогућује студентима стицање знања из подручја квалитативне и квантитативне анализе уз познавање статистичких метода и математичких модела. Поред тога студенти стичу увид у разрађено подручје система националних рачуна, као и могућност шире разраде доктринарних економских проблема.