Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Финансије (учење на даљину – Distance Learning System)
 • вебсајтови
  факултета

Финансије (учење на даљину – Distance Learning System)

Назив студијског програма: Финансије – ДЛС

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Студијски програм је заснован на методама и технологијама учења на даљину и подржан је ресурсима који обезбеђују његово квалитетно извођење. Студенти ће преко платформе за ДЛС наставу пратити наставни материјал, активно учествовати у решавању домаћих задатака и квизова, свакодневно ће комуницирати са наставницима, асистентима и сарадницима имаће ажурне информације о свим дешавањима на факултету и имаће увид у освојене бодове за обављене активности. Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз:

 • Power point презентације са предавања,
 • PDF материјале за учење
 • Тестове и квизове
 • Домаће задатке
 • Семинарске радове
 • Дискусије унутар одговарајућег форума
 • Примене савремених метода анализе случајева,
 • Оспособљавање студената за рад по пројектном принципу, као и за тимски рад.

Циљеви студијског програма укључују постизање компетенција, креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављањем оперативних професионалних задатака. Циљ овог студијског програма је школовање кадрова оспособљених за успешно деловање и решавање проблема на пољу финансија.

Знања која се стичу на овом студијском програму омогућиће студенту директнији и бржи пут ка руководећим позицијама у области финансија. Од студената се очекује да највећи број буде ангажован у бизнису, тј. у финансијским институцијама, банкама, осигурањима, инвестиционим и пензионим фондовима, али, једнако и на одговорним позицијама у регулативним и контролним органима, стручним и саветодавним телима специјализованих огранака државне администрације, професионалних асоцијација и њихових органа. То, поред осталог укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Студијски програм пружа потребна и актуелна знања из широког подручја финансија како би по завршетку студија били спремни да преузму активну улогу у управљању пословањем, управљачком рачуноводству и ревизији, финансијско банкарским пословима са посебним акцентом на финансијска тржишта, пословима осигурања, брокерско дилерских послова, менаџера у међународним финансијским институцијама, управљања ризицима на финансијским тржиштима, финансирања инвестиционих пројеката и др.

С обзиром да је тежња овог програма да се створе стручњаци из области финансија са предузетничким и лидерским компетнцијама, могућности за запослење су бројне и обухватају следеће позиције: финансија, права осигурања и  банкарства, берзанског пословања и банкарског порфолио менаџмента, управљања финансијама и рачуноводствено-ревизорским пословима, управљања маркетингом у финансијама, финансијског извештавања и анализе финанисјских извештаја и информционих система у финансијама.