Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Програм до 2016.
 • вебсајтови
  факултета

Програм до 2016.

ВЕСТ, 17.11.2016

Рачуноводство и ревизија програм до 2016. године

Програм до 2016.

 Назив предмета - ЕСПБ

Прва година 

 1. Енглески језик 1 - 5
 2. Основи информационих технологија -  8
 3. Основи менаџмента -  8
 4. Примењена математика -   6
 5. Социологија -  6
 6. Економика предузећа -  6
 7. Микроекономија -  7
 8. Пословна статистика -  9
 9. Изборни предмет 1. -  5

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 1 -  5
 • Шпански језик 1 -  5

Друга година 

 1. Енглески језик 2 -  5
 2. Принципи маркетинга -  6
 3. Основе рачуноводства -  6
 4. Привредно право -  6
 5. Пословне финансије -  9
 6. Квантитативне методе -  8
 7. Макроекономија -  7
 8. Међународна економија  - 8
 9. Изборни предмет 1. 5

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Италијански језик 2 -  5
 • Шпански језик 2 -  5

Трећа година 

 1. Енглески језик 3 -  5
 2. Информациони системи у рачуноводству и ревизији -   6
 3. Рачуноводство трошкова -  6
 4. Финансијско рачуноводство -  7
 5. Ревизија и контрола -  9
 6. Управљачко рачуноводство -  9
 7. Изборни предмет 1. -  7
 8. Изборни предмет 2. -  5
 9. Изборни предмет 3. -  6

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Актуарска и финансијска математика -  7
 • Маркетинг у финансијама -  7

Изборни предмет 2.

 • Италијански језик 3 -  5
 • Шпански језик 3 -  5

Изборни предмет 3.

 • Јавне финансије -  6
 • Финансијска тржишта -  6

Четврта година 

 1. Анализа финансијских извештаја -  8
 2. Енглески језик 4 -  5
 3. Финансијско извештавање -  8
 4. Ревизија финансијских извештаја -  8
 5. Управљање инвестицијама -  8
 6. Изборни предмет 1. -  6
 7. Изборни предмет 2. -  5
 8. Изборни предмет 3. -  8

Укупно: 60

Изборни предмет 1.

 • Управљање људским ресурсима -  6
 • Управљање финансијама -  6

Изборни предмет 2.

 • Италијански језик 4 -  5
 • Шпански језик 4 -  5

Изборни предмет 3.

 • Пословна етика -  8
 • Фискални менаџмент -  6