Факултет за финансије, банкарство и ревизију
Алфа БК Универзитет
Трговина - модул 1 - Трговина и маркетинг
  • вебсајтови
    факултета

Трговина - модул 1 - Трговина и маркетинг

Назив студијског програма: Трговина

Научна, стручна или уметничка област: Друштвено-хуманистичке науке

Врста студија: Основне академске студије

Обим студија студија изражен ЕСПБ бодовима: 240

Стручни назив: Дипломирани економиста

Дужина студија: 4 године (8 семестара)

Студијски програм трговина намењен је студентима који имају жељу и потребу да се на квалитетан начин образују и стекну знања и вештине које ће им омогућити да остваре активну улогу у савременом пословном свету.

Циљ овог студијског програма је школовање кадрова за рад на трговинским пословима, укључујући и послове спољне трговине, који постају све значајнија делатност у Србији, као релативно малој привреди која је зависна од светске привреде. То, поред осталог укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Студијски програм је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Оне су у складу са основним задацима и циљевима које је дефинисао Алфа БК универзитет и у складу са потребама тржишта рада Републике Србије, али и савременим трендовима образовања у свету у области трговинског пословања.

Сврха студијског програма је у формирању компетентних стручњака из области трговинског пословања који на основу стеченог знања могу самостално решавати захтеве из домена одвијања трговинских активности у свим областима његове примене, како у профитним тако и у непрофитним и услужним организацијама.

Након успешног завршетка основних академских студија првог степена у четворогодишњем трајању  студенти програма Трговина стичу звање дипломираног економисте, који су оспособљени за извршење аналитичких, синтетичких и планских задатака, за самостално доношење одлука као и руковођење и управљање у свом сектору.

Могућности за запослење су бројне и обухватају следеће позиције: руководиоци на свим нивоима пословног и институционалног организовања.,послови комерцијалиста, послови менаџера продајног објекта, послови менаџера извоза и увоза, послови менаџера шпедиције, послови цариника, послови маркетинг менаџера, послови логистике, послови менаџера транспорта, маркетинг аналитичара, послови агента, послови брокера, послови предавача у средњим школама трговинског профила, послови сарадника у свим делатностима у којима се пружају трговинске и посредничке услуге својим клијентима (агенције за промет некретнина, берзе, сајмови и др.),

Широк дијапазон послова који подразумевају продају производа или услуга, осим производа који због своје специфичности и законских прописа захтевају другу струку (фармацеутски производи и сл).

Модул 1 - Трговина и маркетинг

Структура, сврха и циљеви студијског програмаВЕСТ, 10.11.2016.

Структура, сврха и циљеви студијског програма и компетенције дипломираних студената

Књига предметаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу предмета за програм ОАС Трговина, модул 1, Трговина и маркетинг

Књига наставникаВЕСТ, 10.11.2016.

Преузмите књигу наставника за програм ОАС Трговина, модул 1, Трговина и маркетинг